نه / چه می گویی / هنوزاین قا فله / د ر را ه ا ست
کنا رحا د ثه ما ند ی
د ر قا بی استخو انی که
........به یا د د ست ها ی آ تش و با د : محمد مختا ری / جعفر پو یند ه

نه / چه می گویی / هنوزاین قا فله / د ر را ه ا ست


کنا رحا د ثه ما ند ی


د ر قا بی استخو انی که


انگا ر


سرخوشا نه


پیر و


پیر تر می شو ی


د ر شب جنا زه ها ی د وبا ره ا ت


ما هنوز


د لتنگ پروا ز ها ی تو بود ه ایم


بر گر یه ها ی سرزمینی که


د رظلمت باغ ا ش


د ر گلوی تو بود


غم آوا ز ی سوخته و


نا م نا می عشق


مثل تیغه ها ی ا نقلا ب و


مثل پسرا نی گمشد ه د ربا د


یا


مثل ما د را نی که سکو ت ها ی کوچه را


بر شا نه ها ی تو


با ز می خوا ند ه ا ند


انگا ر


سا عت مرگ بود و


آشوب هزا ر جوخه آ تش


و صف د ختر کا نی سر خ


بر د ریچه ا ی ا ز شبنم و


یا س
آ ه


پد ر


برحس خا طره ها ی تو


چه می رود


د ریا


به ابر ا شک ها ی تو می ما ندبه شا د ی کود کا نی که


د سته د سته


ا ز نیمه زا د روز تو


بر می گرد ند


را ستی


طلسم جها ن را


ما


چگونه می بینیم


د وستا ن هزا ره خاموش


به زا د گا ه با را ن


خوش آ مد ید


زیرا


فصل ها ی وطن پا ییزتا ن


اینک


ا ز سرزمین عشقی د وبا ره


با ز می آیندد ر د قا یق سنگین


ما


ا ز رنگین کما ن چشم ها ی تو


بر می گرد یم

نه / چه می گوییهنوز این قا فله / د ررا ه است


محمود معتقد یپا ییز 86